Meeting with Legislator Cheung Chiu-hung, Fernando

11/7/2014

Meeting with Legislator Cheung Chiu-hung, Fernando
Meeting with Legislator Cheung Chiu-hung, Fernando
Meeting with Legislator Cheung Chiu-hung, Fernando
Meeting with Legislator Cheung Chiu-hung, Fernando